Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2014

VIDEO QUẢNG CÁO GÂY XÚC ĐỘNG HÀNG TRIỆU NGƯỜI

Tôi đã khóc nhiều lần khi xem video quảng cáo này. Thật xúc động. Cảm ơn Pantene!!!