Thứ Ba, 25 tháng 3, 2014

Lời nhắc nhở để sống tốt hơn!!!

Trước khi nói, hãy lắng nghe.
Trước khi viết, hãy suy nghĩ.
Trước khi tiêu pha, hãy kiếm được.
Trước khi nghỉ hưu, hãy tiết kiệm.
Trước khi đầu tư, hãy tìm hiểu.
Trước khi phê phán, hãy chờ đợi.
Trước khi cầu nguyện, hãy tha thứ.
Trước khi bỏ cuộc, hãy thử lại.
Trước khi chết, hãy cho đi.

- William Arthur Ward -